fb-image
Εναλλακτικά

Καλάθι
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Σύνολο0 €
  • Αρχική.
  • ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
  • ΜΕΛΙ
  • Μέλι κωνοφόρων και ορεινών άνθεων 450gr (περιορισμένη παραγωγή)
Μέλι κωνοφόρων και ορεινών άνθεων 450gr (περιορισμένη παραγωγή) Μέλι κωνοφόρων και ορεινών άνθεων 450gr (περιορισμένη παραγωγή)
__________________1___1602696527_954.jpg

Μέλι

Μέλι κωνοφόρων και ορεινών άνθεων 450gr (περιορισμένη παραγωγή)

Πιστο­ποι­η­μέ­νο βιο­λο­γι­κό προ­ϊ­όν παραγωγής μας, βραβευμένο και στις δύο συμμετοχές μας το 2018 & 2019 με ασημένιο μετάλλιο, στον παγκόσμιο διαγωνισμό βιολογικών μελιών BiolMiel στην Ιταλία και πιστωποιημένο απο την BioHellas.

Τιμή πώλησης με έκπτωση
9,00 €
Κωδικός Προϊόντος: 560042
Διαθεσιμότητα:
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
  • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιο­ρι­σμέ­νης πα­ρα­γω­γής

Το όρος Πάικο βρί­σκε­ται στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία στα σύ­νο­ρα των νο­μών Πέλ­λας και Κιλ­κίς και εί­ναι το με­γα­λύ­τε­ρο δά­σος Καστα­νιάς της Ελλά­δας με πλού­σια βλά­στη­ση και αρ­κε­τές πη­γές. Η χλω­ρί­δα απο­τε­λεί­ται πε­ρί­που από 2.500 δείγ­μα­τα φυ­τών. Τα δέ­ντρα που κα­λύ­πτουν το Πάικο εί­ναι κυ­ρί­ως κα­στα­νιές, οξιές, πεύ­κα, δρύ­ες, κέ­δροι, ιτιές, λεύ­κες, ση­μύ­δες, πα­λιού­ρι, πουρ­νά­ρι, ψευ­δο­α­κα­κί­ες, πο­λύ­κο­μπο, αγριο­τρί­φυλ­λο, δεν­δρο­λί­βα­νο, φα­σκό­μη­λο, κρι­νά­κια, λα­δα­νιά, κισ­σός και πολ­λά άλλα με­λισ­σο­κο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος φυτά.με ιδιαί­τε­ρα στα­θε­ρή σύ­στα­ση, άρω­μα και ποιό­τη­τα κάθε χρό­νο. Αθέρ­μα­στο, ανε­πε­ξέρ­γα­στο, ελα­φρώς φιλ­τρα­ρι­σμέ­νο (πε­ριέ­χει ίχνη κε­ριού, γύ­ρης και πρό­πο­λης).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Γεύση: Λόγω της χα­μη­λής συ­γκέ­ντρω­σης σακ­χά­ρων, δεν εί­ναι πάρα πολύ γλυ­κό.

Άρωμα: Ιδιαί­τε­ρο και ευ­χά­ρι­στο.

Ιξώ­δες: Αρκε­τά πυ­κνή σύ­στα­ση, σκου­ρό­χρω­μο, όχι διαυ­γές.

Θρε­πτι­κή αξία: Πλού­σιο σε αντιο­ξει­δω­τι­κές ιδιό­τη­τες, με­γά­λες πο­σό­τη­τες κα­λί­ου, μα­γνη­σί­ου, φω­σφό­ρου, σι­δή­ρου, να­τρί­ου, μο­να­δι­κά έν­ζυ­μα που ενι­σχύ­ουν το με­τα­βο­λι­σμό.

Κρυ­στάλ­λω­ση: Λόγω της πε­ριε­κτι­κό­τη­τάς του σε κερί, γύρη, πρό­πο­λη δεν κρυ­σταλ­λώ­νει αλλά απο­κτά κρε­μώ­δη υφή, με αρ­κε­τά αργό ρυθ­μό.

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ

Μία σού­περ θρε­πτι­κή τρο­φή που μπο­ρεί να σας γε­μί­σει ενέρ­γεια!

Τα οφέ­λη της εί­ναι πολ­λά και ση­μα­ντι­κά και δι­καί­ως κα­τα­τά­σε­τε στις σού­περ τρο­φές, κα­θώς εί­ναι πλού­σια σε πρω­τεϊ­νες, αμι­νο­ξέα, υδα­τάν­θρα­κες, λι­πα­ρά οξέα, βι­τα­μί­νες (A-B1-B2-B3-B5-B6-B12-C-D-E-H-K-PP), με­ταλ­λι­κά οξέα και έν­ζυ­μα. Βοη­θά­ει σε πολ­λές πα­θή­σεις, όπως προ­βλή­μα­τα στο έντε­ρο, στην υψη­λή χο­λη­στε­ρί­νη, στις ορ­μο­νι­κές δια­τα­ρα­χές, στην υπέρ­τα­ση, την ανο­ρε­ξία και την πα­χυ­σαρ­κία, στην κακή λει­τουρ­γία του πα­γκρέ­α­τος και του ήπα­τος.

Συμ­βάλ­λει ση­μα­ντι­κά στην τό­νω­ση του ανο­σο­ποι­η­τι­κού και στη γε­νι­κό­τε­ρη ισορ­ρο­πία του ορ­γα­νι­σμού με απο­τέ­λε­σμα να αντα­να­κλά­ται στην υγιή επι­δερ­μί­δα σας.

EN-PRODUCT DESCRIPTION

Limited production

Mount Paiko is located in Central Macedonia on the border of the prefectures of Pella and Kilkis and is the largest forest of Kastania in Greece with rich vegetation and several springs. The flora consists of about 2,500 plant specimens. The trees that cover Paiko are mainly chestnuts, beeches, pines, oaks, cedars, willows, poplars, birches, paliouri, holly, pseudo-acacias, multicomponent, wild rose, rosemary, sage, many other interesting plants and lilies, Ladania, ladania.

EN-PROPERTIES

Taste: Due to the low concentration of sugars, it is not too sweet.

Aroma: Special and pleasant.

Viscosity: Quite dense, dark, not clear.

Nutritional value: Rich in antioxidant properties, large amounts of potassium, magnesium, phosphorus, iron, sodium, unique enzymes that enhance metabolism.

Crystallization: Due to its content in wax, pollen, propolis does not crystallize but acquires a creamy texture, at a fairly slow rate.

EN-NUTRITIONS

A super nutritious food that can fill you with energy!

Its benefits are many and important and you can rightfully rank it in super foods, as it is rich in protein, amino acids, carbohydrates, fatty acids, vitamins (A-B1-B2-B3-B5-B6-B12-CDEHK-PP), mineral acids and enzymes. It helps with many diseases, such as intestinal problems, high cholesterol, hormonal disorders, hypertension, anorexia and obesity, poor pancreatic and liver function.

It contributes significantly to the stimulation of the immune system and the overall balance of the body, as a result of which it is reflected in your healthy skin.


Ενημερώσου για νέα προϊόντα και προσφορές

test